Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Disappear

D Selena Gomez chọn điệu
Chọn phiên bản 1 0 / Trần Vĩnh Quang: [D]T here's a pain that [F]sleeps inside [C]I t
≣≣
[D]T here's a pain that [F]sleeps inside
[C]I t sleeps with just [F]one eye
[C]A nd awakens [D]th e moment that [D]you'r e near
[D]T hough I try to [F]l ook away
[C]T he pain it still [F]re mains
[C]O nly leaving [D]wh en you're next [D]to me
[D]D o you know that [C]e verytime [G]you're n ear
[Bb]E [G]verybody e [D]lse se ems far aw ay
[D]S o can you come [C]and make them [G]disa ppear
[Bb]M ake them [G]dis appear [D]and we [D]can s tay
[D]S o I stand and [F]look around
[C]D istracted by the [F]s ounds
[C]O f everyone [D]an d everything [D]I s ee
[D]A nd I search through [F]every face
[C]W ithout a [F]single trace of the [C]per son
[D]T he person that I [D]ne ed
[D]D o you know that [C]eve rytime you're [G]ne ar
[Bb]E verybody [G]else seems far [D]aw ay
[D]S o can you come [C]and make them [G]disa ppear
[Bb]Ma ke them [G]di [D]sappear an d we [D]can st ay
[Bb]C an you make them [C]disap pear?
[C]M ake them [G]disap pear
(On the "Woahhhh, Woahhhh" part your
gonna have to wing it on the timing, but I do have
notes here)
[----G5] [D]T h[F5]here[C5]ere's [Eb5]a pa[C5]in [G5]that [F]sleeps inside
[C]I t sleeps with just [F]one eye
[C]A nd awakens the moment [D]t hat you're near
[D]A nd I search through [F]e very face
[C]W ithout a single [F]tr ace of [C]the pe rson
[D]T he person that I need
[G]D o you know that [F]eve rytime [C]you're ne ar
[Eb]E verybody [C]els e seems [G]far aw ay
[G]S o can you [F]come and make them [C]disap pear
[Eb]M ake them [C]disap pear and we [G]can s tay
Danh sách hợp âm (Click để tắt)

Guitar Tabs (0)

Đăng Tab mới

Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên Trần Vĩnh Quang. Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.
Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.
Thêm vào
Chia sẻ
In ra giấy
Quản lý
Cập nhật:
ngày 8 tháng 08, 2013
Lượt xem: 5,929 Người đăng: Trần Vĩnh Quang (Hợp Âm Chuẩn đã duyệt)
Tác giả: Selena Gomez Thể loại: Yêu thích: 10
Bài liên quan
Mee , 28 tháng 09, 2017 2,418
Mee , 28 tháng 09, 2017 4,518
Mee , 24 tháng 11, 2017 10,173
Kristina Nguyen, 20 tháng 05, 2017 6,993
Duy Võ, 26 tháng 10, 2019 1,649
Duy Võ, 22 tháng 01, 2020 2,259
Mee , 28 tháng 09, 2017 3,857
Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)