Nhấn Enter để xem tất cả

Yêu cầu hợp âm

Tên bài hát:

  • Không đăng bài hát đã bị trùng.
  • Bạn chỉ có thể chỉnh sửa yêu cầu sau khi đăng hoặc đăng bài khi đã đăng nhập và yêu cầu chưa có thảo luận
  • Gõ tiếng Việt có dấu
  • Viết tên đầy đủ của bài hát
  • Không đặt tên tác giả, ca sĩ vào tên bài hát
  • Nếu bạn muốn xem những yêu cầu hợp âm đã có, vui lòng vào trang quản lý yêu cầu hợp âm

Hợp âm bài hát:

  • Nhập đầy đủ lời bài hát và hợp âm. Hạn chế dùng "tương tự", "như trên"...
  • Không viết hướng dẫn chơi ở đây (viết ở mục ghi chú bên dưới)
  • Không đăng các bài hát có nội dung phản động, nhạy cảm, vi phạm thuần phong mỹ tục người Việt Nam.
  • Vui lòng kiểm tra lại bài hát trước khi đăng
Các bài hát có thể bị trùng