Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Nàng Thơ

Hợp âm

C Fmaj7 G D G/B Am7 Gm7 C9 Dm7 Gsus4 G6 E7 Dm Am Em F Bm7b5 E A C#m7b5 F#7 Bm7 F#m D9 A13 Dmaj7 3
A A# Am Am7 Bm Bm7 C C7 Cm D Dm Dm7 E7 Em Em7 F F#m7 G Gm7 67
C F C/E Bb/D G9sus4 G#dim7 Em7 Am7 Gm9 Dm7 G#dim C7 Am Em/G Fmaj7 G Bm7b5 E7 A9sus4 Am7/G Dm Dm/C# G7 G/B Gm7 Em A D Dbm7b5 Bm7 Em/D# A7 A/C# F#m7 6
A A7 Am Bm C D F Fm G G/b 0
A Am Am7 Am7/G Bdim Bm7 C C9 D D/f# D9 Ddim Dm7 E7 F F#7 Fm G G#dim Gm Gm7 0
C F/A G/B F C/E Bb Gsus4 G#dim7 Em7 Am7 Gm7 C7 Dm7 G7 Cadd9 E7 Am11 Cmaj7 Fmaj7 Em/G G Bm7b5 A9sus4 D7sus2 F#m7 A D C#m7b5 F#7 Bsus4 Bm7 Em A7 D7/F# Gmaj7 Dmaj7 0
A Am Am7 Bm7 Bm7b5 C C#m7b5 C9 D D9 Dm7 E7 Em F F#7 F#m G G/b G6 Gm7 Gsus4 0
C Fmaj7 G D G/B Am7 Gm7 C9 F Dm7 E7 Am Em Bm7b5 Dm A C#m7b5 F#7 Bm7 F#m A7 D9 0
A A# Am Am7 Asus4 Bm7 C C7 D D7 Dm Dm7 E7 Em Em7 F F#m7 Fmaj7 G Gm7 Gsus4 0
C F G Cm Dm G/B Am7 Gm7 C9 G6 E7 Fmaj7 Dm7 Gsus4 Am Em Bm7b5 D Em7 C7 A C#m7b5 F7 Bm7 F#m7 D9 0
C FM7 G Am7 A#m C9 Em7 Gm7 C7 Dm7 Bm7 A# A D F#m 0
C Bm7 Em7 Dm7 G7 Am7 D G Am F Em E A C#m7 F#m7 Bm 0
C Fmaj7 G D G/B Am7 Gm7 C7 Dm7 E7 Gsus4 G6 Am Em Bm7b5 C9 G7 A C#m7b5 F#7 Bm7 A7 Fm D9 0
Bdim Ddim Gm7 G#dim F G C D/F# E7 Am C9 Am7/G Fm Dm7 Am7 A D F#7 Bm7 D9 Gm 0
HACB (2)
G C F Cm Dm Em7 Am Gm7 C7 Bb E7 D F#m Bm7 Em A 0
C Fmaj7 G D G/B Am7 Gm7 C9 Dm G6 Gsus4 E7 Am Em F Bm7b5 Dm7 E A C#m7b5 Bm7 F#m D9 A13 Dmaj7 0
C Am7 Gm7 C9 Fmaj7 Dm G6 Gsus4 E7 Am Em F G Em7 Dm7 A# C7 A D Bm7 F#m7 0
C Fmaj7 G D Am F 0
C G/B Am7 Gm7 C9 Fmaj7 Dm7 Gsus4 G6 E7 Em F Am G Bm7b5 Em7 C7 Dm D C#m7b5 F#7 Bm7 A D9 0
C F G/B F/A C/E Bb Em7 Am7 Gm7 C9 Dm7 G7 E7 G#dim7 G Am Bm7b5 DmM7 Dm Em A D F#7 Bm7 F#m7 D9 0
G Bm7 Em7 Dm7 G7 C Am D F Am7 Em 0
A A# Am Am7 Bm Bm7 C C7 Cm D Dm Dm7 Em Em7 F Fm7 Fmaj7 G Gm7 Gsus4 0
C G/B Am7 Gm7 C9 Dm G G6 E7 Fmaj7 Gsus4 Am Em F Bm7b5 Dm7 D C7 A C#m7b5 F#7 Bm7 F#m7 D9 Em7 0
C F G Cm Dm Em Am Gm C7 Bb E7 Dm7 A D Bm7 F#m 0
C F G Cm Dm Em Am Gm Cadd9 Fmaj7 Bb Dm7 E7 A D Bm F#m 0
C F G Bb F/G G7 Em7 Am7 Gm7 C7 Dm Dm7 Am E7 Bm Em Gsus4 A D F# Bm7 F#m7 0
Am Am/G Am11 Am7 Bb/D Bb7#11 Bm7b5 C C11 C13b9 Csus2/E Dm7 Dm9 Dmmaj7 Dmmaj9 E7/G# E7b9 Em7 F F#7b5 F/A Fadd9 Fmaj7 Fmaj9 Fsus2/A G G/b G11 G6 G7b9 G7sus4 Gm Gm7 Gsus2/B Gsus4 0
C F G Cm Dm G/B Am7 Gm7 C9 Fmaj7 G6 Gsus4 Am Em Bm7b5 E7 Dm7 Em7 D C7 A# A Bm7 F#m7 0
C F G Cm Dm Bm7b5 E7 Am7 Gm7 C7 A# Em7 Dm7 F/G Am Em A D F#7 Bm7 F#m7 0
C F G Cm Dm Em Am A# Gm7 C7 A 0
C F G Cm Dm G/B E7 Am7 Gm7 C7 F/G G7 A# Em7 G#m7b5 Dm7 Am Gm Bb Em A D F#m7 Bm7 0
C F G Cm Dm C9 Em7 Am7 C7 FM7 FM7/G FmM7/G Fdim/G Gm7 Dm7 Am C/G Gsus4 Dm/B E7 Db+/D F/D A# Em A D9 Em/C# F#7 Bm7 D/A Eb+/E G/E GM7/A Asus4 D F#m7 D7 0
G Bm Em Dm C Am D F 0
C F G Cm Dm G/B Am7 Gm7 C9 Gsus4 G6 Dm7 Am Em Bm7b5 Em7 D E7 A C#m7b5 F#7 Bm7 F#m D9 A13 Dmaj7 0
C G Am F Em Dm D Bm A 0
A A/c# A13 A7 Am/C Am6 Am7 B7 Bm7 C C/E Cadd9 D D7 Ddim/F Dm7 E/G# E7 E7/G# Edim/A# Em7 Em7/G F F#7 F#7/A# F#dim/C Faug/C# Fm/G# Fmaj7 G G#dim/B G/b G13 G7 Gm/A# Gm6 Gmaj7 0
A A# Am Bm C C7 Cm D Dm Em F G Gm 0
C G F Fmaj7 Dm7 Em Am G7 E7 A Fm 0
C F G Cm Dm G/B Am7 Gm7 C9 Gsus4 G6 Dm7 Am Em Bm7b5 Em7 D E7 A C#m7b5 F#7 Bm7 F#m D9 A13 Dmaj7 0
A Am Am7 Asus4 Bm7 Bm7b5 C C#m7b5 C7 D D/f# D7 Dm7 E/G# E7 Em7 F F#7 G G7b9 Gm7 Gmaj7 Gsus4 0
G C Em Am7 Gm7 C7 F Dm7 Gsus4 Em/B E Am E7 Em7 G7 A D F#m Bm 0
A Am Bm C C7 D D7 Dm7 Em Em7 F F#m Fm G 0
C F G Cm Dm G/B Am7 Gm7 C7 Fmaj7 Bm7#5 E7 Am C9 Dm7 A# A D C#m7b5 F#7 Bm7 F#m D9 Em A13 Dmaj7 0
A Am Am7 Bm7 Bm7b5 C C#m7b5 C7 C9 D D9 Dm Dm7 E7 Em Em7 F F#7 F#m Fmaj7 G G/b G6 Gm7 Gsus4 0
C F G/B Em G C/A G7b9/B Am7 Gm7 C7 Dm7 G7/B E7/G# Fmaj7 Gsus4 Am Am/G D/F# Bm7b5 E7 Dm DmM7 Em7 C9 A D Bm7 F#m7 G7 G6 0
A A# A5 Am Am7 Asus4 Bdim Bm Bm7 C C7 Cm D D5 D7 Dm Dm7 E E5 E7 Em Em7 F F#m7 Fmaj7 G G5 Gm7 Gsus4 0
A A7 Am Am7 Bm7 C D Dm7 Em7 F F#m7 Fmaj7 G G/b G7 Gm7 0
G C Fmaj7 D F G/B Am7 Gm7 C9 Dm7 Gsus4 G6 E7 Am Em Bm7b5 C7 Dm C#m7b5 F#7 Bm7 A F#m D9 A13 Dmaj7 0
C F C/E Bb G9sus4 G#dim7 Em7 Am7 Gm9 Dm7 C7 G7 Em/G FM7 Bm7b5 E7 A9sus4 Gm7 G A# Em A D C#m7b5 F#7 B9sus4 Bm7 A7 F#m7 D7 GM7 0
C F G Cm Dm Em Am Gm Cadd9 Bb Dm7 E7 A# A D Bm7 F#m7 Am7 Em7 0
C F G Dm7 Dm7/G Bdim E7 Am7 Gm7 C9 Ddim Am Am7/G Em7 D F# Bm7 A Em 0
C F G Dm Em7 Am7 Gm7 C7 Bb E7/B Dm7 Am Gsus4 E7 Em A D F#7 Bm7 F#m7 D7 Asus4 0
C F G F#/D Em Am Gm Dm Bm7b5 E7 A# Em7 Am7 Gm7 C7 Dm7 A D Bm7 F#m7 0
G C Am F Em7 Am7 D Bm A 0
C F G Cm Dm Em7 Am7 Gm7 C7 Dm9 A#sus2 G7sus4 G#dim7 Dm7 Am Fmaj7 Gsus4 Bdim E7 A B C/E Cmaj7 G5 A# Em D5 C# F#7 Bm7 Asus4 D F#m7 D7 A5 0
C F G Cm Dm G/B Am7 Gm7 C9 F7 Gsus4 G6 C7 Dm7 Am Em Bm7b5 E7 D Em7 A# A Bm7 F#m7 0
A Am Am7 Bm7 C C7 D D7 Dm Dm7 E7 Em Em7 F F#7 F#m7 G Gm7 0
C FM7 G/B F Em Dm Am7 G Em7 Gm7 C7 Dm7 G7 Cadd9 E7 G#dim7 Am9 Gsus4 Fm7 Bm7b5 Am A D Bm7 F#m7 0
C F G Cm Dm G/B Am7 Gm7 C9 G6 E7 Fmaj7 Dm7 Gsus4 Am Em Bm7b5 D C7 A C#m7b5 F#7 Bm7 F#m D9 A13 Dmaj7 0
C G/B Am G F Fm D A Bm A7 0
Toi (0)
C F G Cm Dm Em7 Am7 Gm7 C7 A# Dm7 Am E7 Em A D Bm7 F#m7 0
C Fmaj7 G D G/B Am7 Gm7 F Dm7 Dm Am Em E7 C9 A F#7 Bm7 F#m 0
A A7 Am Am7 Bm7 C C9 D D9 Dm7 Em Em7 F F#m7 Fmaj7 G G/b G6 Gm7 Gsus2 0
C G/B Am7 Gm7 C7 Fmaj7 Dm7 Fmaj7/G Fm7/G G Bm7b5 E7 Am7/G Fadd9/G Cadd9 G7 A7 D C#m7b5 Bm7 D7 G+ Dsus2/C# Gmaj7 Em7 0
F A# C Fm Gm Am7 Dm7 Cm7 F7 Bb Gm7 Eb A/C# Dm Em7b5 A7 F/A Bbadd9 Bbmaj7 Bbm6 G/B Bb/C D7 D D/C Gm/Bb F#m7 B7 Em7 A Gmaj7 Gm6 D/F# Gadd9 Dmaj7 0
G C F Em D/F# Bdim Am Gm7 C9 A# G#dim E7 Fm Dm7 G7 Am7 Ddim Gm A D F#7 Bm7 D9 F#m7 0
D Gmaj7 A E F#7/C# Bm7 Am7 D9 Em7 Asus4 A6 A/C# F#7 Em Bm F#m G C#m7b5 F# B B13 Emaj7 0
C F G Cm Dm G/B Am7 Gm7 C9 Dm7 E7 C7 Am Bm7b5 Em7 A Em D Bm7 F#m7 0
C F G Cm Dm G/B Am7 Gm7 C9 G6 Gsus4 E7 Dm7 Am Em Bm7b5 A# Em7 C7 A D C#m7b5 F#7 Bm7 F#m7 D9 0
hay (0)
C Fmaj7 G D G/B Am7 Gm7 C9 F Dm G6 Gsus4 E7 Dm7 Am Em Bm7b5 A# Em7 C7 A C#m7b5 F#7 Bm7 F#m D9 A13 Dmaj7 0
C F G Cm Dm Em Am C7 Am7 Em7 Gm7 A# Dm7 A D F#m7 Bm7 0
C Fmaj7 G G/B Am7 Gm7 C9 Dm A# Am Em F E7 Dm7 Em7 A D Bm7 Fm7 0
khac (0)
C F G Cm Dm Bdim7 Am7 Gm7 C7 A# Fm Am Bm7b5 E7 Gsus4 Em7 Dm7 Em A D F#m7 Bm7 0
A Am Bb Bm7 C C7 D Dm Dm7 E7 Em Em7 F F#m G Gm 0
A Am Am7 Bm C Cmaj7 D Dm7 Em Em7 F F#m7 G 0
A A7 A7/C# Am7 Amaj7 Asus2 B7 Bm/d Bm7 C C#m7 C/D Cmaj7 Cmaj7/E D D#dim7 D/C D/f# D13 D7 D7b9 Dm7 Dm9 Dmaj7 Dsus4 E Em/G Em7 Emadd9 Esus4 F F#m7 F#m7b5 G G6 G7 Gadd9 Gsus2 0
A A13 Am Am7 Bm7 Bm7b5 C C#m7b5 C9 D D9 Dm7 Dmaj7 E7 Em F F#7 F#m Fmaj7 G G/b G6 Gm7 Gsus4 0
C Fmaj7 G D G/B Am7 Gm7 C9 Dm7 Gsus4 G6 E7 Dm Am Em F Bm7b5 E A C#m7b5 F#7 Bm7 F#m D9 A13 Dmaj7 0
A A7 Am Am7 Bm7 Bm7b5 C C#m7b5 C7 C9 D D9 Dm7 E7 Em F F#7 F#m Fmaj7 G G/b G6 Gm7 Gm9 Gsus4 0
333 (0)
C F G Cm Dm G/B Am7 Gm7 C9 E7 C7 Am Bm7b5 Dm7 D A# E Em A C#m7b5 F#7 Bm7 F#m D9 0
C F G Cm Dm G/B Am7 Gm7 C9 Dm7 G6 Gsus4 E7 Am Em Bm7b5 D Em7 A# A Cm7b5 F#7 Bm7 F#m D9 A13 0
C F G Dm7 Dm7/G Bdim E7 Am7 Gm7 C9 Ddim Am Am7/G Em7 D F# Bm7 A Em 0
C F G Cm Dm Em7 Am7 Gm7 C7 A# Dm7 Am E7 Gm Cadd9 Em A D F#m7 Bm7 0
Am Am7 Bm7b5 C C9 Dm7 E7 Em F Fmaj7 G G/b Gm7 0
C F G Cm Dm Em7 Am7 C7 Dm7 Am E7 D A# Gm7 Em A F#m7 Bm7 0
C Em7 Am7 F7 Dm7 G G7 Bm7 E7 Gm7 D C#m7 F#7 A7 A 0
G C F Cm Dm Em7 Am7 Gm7 C7 A# Dm7 Gsus4 Am E7 Em A D Bm7 F#m7 0
A C#m F#m E7 D Bm E Bm7 Am A# A7 Em 0
G C Em Am F Dm D F#m Bm A 0
A A/c# Am Bm C D Dm7 Em F G G/b Gsus4 0
G C D Gm Am Bm Em7 Dm7 G7 Am7 Em Bm7 F B7 E A F#m7 C#m7 0
A A# A#major7 Am Am7 Bm7 C Cadd9 D Dm Dm7 E7 Em Em7 F F#m7 G G#dim G/b Gm7 0
E G#m7 A Am B7 C#m7 F#m7 B Bm7 0
G C F Cm Dm Em7 Am7 Gm7 C7 A# Dm7 Am Bm E7 Em A D C#m F#m Bm7 F#m7 0
C G/B Am7 Gm7 C9 Fmaj7 Dm Gsus4 G6 E7 Dm7 Am Em F G Bm7b5 G7 A D C#m7b5 F#7 Bm7 A7 F#m D9 Em7 0
C F G D/F# Bdim Am Gm7 C9 Ddim G#dim Am7/G E7 Gm Fm Dm7 Am7 A D F#7 Bm7 D9 0
C# F# G# C#m D#m Fm7 A#m7 G#m7 C#7 B D#m7 A#m F7 Fm A# D# Cm7 Gm7 0
C F G D G/B Am7 Gm7 C9 Dm G6 Gsus4 Dm7 Am A# C7 E7 Em7 Em A Bm7 F#m7 0
A A13 Am Am7 Bm7 Bm7b5 C C#7b5 C9 D D9 Dm7 Dmaj7 E7 Em F F#7 F#m Fmaj7 G G/b G6 Gm7 Gsus4 0
G C Fmaj7 D F G/B Am7 Gm7 C9 Dm7 Gsus4 G6 E7 Am Em Bm7b5 C7 Dm C#m7b5 F#7 Bm7 A F#m D9 A13 Dmaj7 0
C F C/E Bb G9sus4 G#dim7 Em7 Am7 Gm9 C13b9 Dm7 C7 G7 Em/G FM7 Bm7b5 E7 A9sus4 Gm7 G A 0
C Em7 Am7 Gm9 Dm7 G9sus4 G#dim7 C7 G7 Em/G FM7 Bm7b5 E7 Gm7 0
A A# A13 Am Am7 B7b5 B7b9 Bm7 C C#7b5 C7 Cadd9 Cm Cmaj7 D D7 Dm Dm7 E7 Em Em7 F F#7b13 F#m7 G G#7b13 G#dim7 G7 Gm7 Gsus4 0
C Fmaj7 G D G/B Am7 Gm7 C9 Dm7 Gsus4 G6 E7 Am Em F Bm7b5 E A C#m7b5 F#7 Bm7 F#m D9 Em7 0
C F G Cm Dm G/B Am7 Gm7 C9 Dm7 E7 C7 Am Em Bm7b5 D A C#m7b5 F#7 F#m Bm7 D9 0
C F G D G/B Am7 Gm7 C9 Dm7 Gsus4 G6 E7 Am Em Bm7b5 A C#7b5 F#7 Bm7 F#m7 D9 Em7 A13 0
C F G Cm Dm Em7 Am7 Am E7 A# Gm7 C7 Dm7 Em A D F#m7 Bm7 0
C F G Cm Dm Em7 Am7 Gm7 C7 Bb Dm7 Am Fm Bdim E7 Em A D Bm7 F#m7 0
C F G Cm Dm G/B Am7 Gm7 C7 Fmaj7 C9 Dm7 Am Bm7b5 E7 A# Em7 Em A D Bm7 F#m7 0
G C Em Am F Dm D F#m Bm A 0
G D/F# Em Dm7 G7 Cmaj7 Am7 D F B7 F#m7-5 C 0
C F G Cm Dm G/B Am7 Gm7 C9 G6 E7 Fmaj7 Dm7 Gsus4 Am Em Bm7b5 D Em7 C7 A C#m7b5 F7 Bm7 F#m7 D9 0
A A13 Am Am7 Bm7 Bm7b5 C C#m7b5 C9 D D9 Dm Dm7 E E7 Em F F#7 F#m Fmaj7 G G/b G6 Gm7 Gsus4 0
Lai (0)
C Fmaj7 G D G/B Am7 Gm7 C9 Dm7 Gsus4 G6 E7 Dm Am Em F E Bm7b5 A C#m7b5 F#7 Bm7 F#m D9 A13 Dmaj7 0
C F G Cm Dm G/B Am7 Gm7 C9 Gsus4 G6 E7 Dm7 Am Em Bm7b5 D Em7 C7 A# A F#m7 Bm7 0
C F G Cm Dm G/B Am7 Gm7 C9 Fmaj7 Dm7 Gsus4 G6 E7 Am Em Bm7b5 Em7 A# C7 A D F#m7 Bm7 0
A Am Am7 Bm7 Bm7b5 C C#m7b5 C9 D D9 Dm7 E7 Em F F#7 F#m Fmaj7 G G/b G6 Gm7 Gsus4 0
C F G Cm Dm Em7 Am7 Gm7 C7 Dm7 Am Bm E7 A# Em A D F#m7 Bm7 0
Am Am7 C Cadd9 Dm Dm7 Em7 F G G/b Gm7 0
C Fmaj7 G D G/B Am7 Gm7 C9 Dm7 Gsus4 G6 E7 Dm Am Em F Bm7b5 E A C#m7b5 F#7 Bm7 F#m D9 A13 Dmaj7 0
C F G/B C/E Dm/G F/G G#dim Csus2 Am7 Gm7 C7 Dm7 Gsus2 Gm9 Fsus2 Fm6 Am G Bdim E7 Dm Dmmaj7 Em7 F/A Bb Gsus4 Em A D F#m7 Bm7 0
HHH (0)
C A Fmaj7 G D G/B Am7 Gm7 C9 Dm7 Gsus4 G6 E7 Dm Am Em F Bm7b5 E C#m7b5 F#7 Bm7 F#m D9 A13 Dmaj7 1
A A# A13 Am Am7 Bm7 Bm7b5 C C#m7b5 C9 D D9 Dm Dm7 Dmaj7 E E7 Em Em7 F F#7 F#m Fmaj7 G G/b G6 Gm7 Gsus4 0
C Fmaj7 G D G/B Am7 Gm7 C9 Dm7 Gsus4 G6 E7 Dm Am Em F Bm7b5 E A C#m7b5 F#7 Bm7 F#m D9 A13 Dmaj7 0
C G/B Am7 Gm7 C9 F Dm7 G6 Gsus4 E7 Dm Am Em G Bm7b5 D E A C#m7b5 F#7 Bm7 F#m7 D9 A13 Dmaj7 0
C F G Cm Dm Em7 Am7 Gm7 C7 A# Dm7 Am E7 Em A D F#m7 Bm7 Fm F#m Gm 0
jli (0)
C F G Cm Dm Dm7 Am E7 Am7 Em7 Gm7 A# C7 Em A D F#m7 Bm7 0
cdr (0)
C F G Bb G9sus4 Em7 Am7 Gm7 C7 Dm Dm7 Am Bdim E7 Gsus4 D C#dim F#7 Bm7 A F#m7 0
C F G Cm Dm G/B Am7 Gm7 C9 Dm7 A# Am Em Bm7b5 Em7 C7 E7 A D F#m7 Bm7 0
C F G Cm Dm Em7 Am7 Dm7 Am E7 A# Em Gm7 C7 A D F#m7 Bm7 0
C F G D G/B Am7 Gm7 C9 Dm7 Gsus4 G6 E7 Am Em Bm7b5 A C#m7b5 F#7 Bm7 A7 F#m D9 Dmaj7 A13 0
F# B E C#9sus4 Ddim7 A#m7 D#m7 F#13b9 G#m7 F#7 C#7 A#m/C# Bmaj7 Fm7b5 A#7 D#9sus4 C#m7 C# G#m A#m D# G F#m7b5 B7 E9sus4 Em7 Am7 D9sus4 D7 Bm7 Dm7 G7 Cmaj7 D Bm C 0
C F G Cm Dm Em7 Am7 Gm7 C7 A# Dm7 Am Em A D F#m7 Bm7 0
C F G Cm Dm Em7 Am7 Gm7 C7 Fm7 Dm7 Gsus4 G7 Cadd9 E7 G#dim7 Am9 Bm7b5 G/B A# Em A D F#m7 Bm7 D7 Dmaj7 0
Jjj (0)
C F G Cm Dm Em7 Am7 Gm7 C7 A# Dm7 Am E7 Em A D F#7 Bm7 D7 0
C F G D/F# Bdim Am Gm7 C9 Ddim E7 Am7 G#dim Am7/G Fm Dm7 G7 Fmaj7 D A F#7 Bm D9 Gm 0
C F G Cm Dm Em7 Am7 Gm7 C7 Fmaj7 Dm7 Gsus4 G7 Cadd9 G#dim7 Am9 Am Bm7b5 E7 G/B A# Em A D F#m7 Bm7 A7 0
C F G Cm Dm Cmaj7 G/B Am7 Fmaj7 Dm7 Gsus4 Em7 G#dim7 D/F# Am Fm Bm7b5 E7 Gm6 C6 FM7 Bdim Fm7 A# Gm7 C7 Em A D F#m7 Bm7 0
C F G Cm Dm G/B Am7 Gm7 C9 Fmaj7 G6 Gsus4 E7 Am Em Bm7b5 Dm7 D E A C#m7b5 F#7 Bm7 F#m7 D9 A13 Dmaj7 0
jbh (0)
C F G Cm Dm Em7 Am7 Gm7 C7 Dm7 Am E7 A# Em A D F#m7 Bm7 0
C Fmaj7 G D G/B Am7 Gm7 C9 Dm7 Gsus4 G6 E7 Dm Am Em F Bm7b5 E A C#m7b5 F#7 Bm7 F#m D9 A13 Dmaj7 Fm Gm 0
C F G Cm Dm G/B Am7 Gm7 C9 G6 Gsus4 E7 Am Em Bm7b5 Dm7 Em7 C7 A# A D F#m7 Bm7 0

Guitar Tabs

Đăng Tab mới
Dũng Phùng 3 năm trước
0