Nhấn Enter để xem tất cả

Thông tin nghệ sĩ

Từ lần đầu tiên ta đi bên nhau Em đã biết Tim mình đánh rơi rồi Từ lần đầu ti
trà my, 18 tháng 05, 2017 A7 C Cmaj7 Dm7 Em7 Fmaj7 G6 131k