Quản lý > Bài hát chờ duyệt > Flos Carmeli (Flower of Carmel)

Đang chờ duyệt

Tôi yêu em nhiều - Sang Zunny
Hứa Thanh Sang 1 ngày trước
Hạt Li TI - Trương Thảo Nhi - Trương Thảo Nhi
Phạm Hoàng Anh 14 giờ trước
I Miss You (Việt Version) - Soyou (Sistar) - Sonnie
SonnieKayz1599 13 giờ trước
Yêu em mà thôi - Magic Z & One Large - Magic Z
Qui diu La en Sol 30 phút trước

Flos Carmeli (Flower of Carmel) Đã duyệt

Bài hát này đã được duyệt và hiển thị ở trang chủ. Đi đến bài hát
C F G C F G C  
CFlower of FCarmel, Gtall vine blossom Claden ; 
CSplender of FHeaven, Gchild-bearing yet Cmaiden, 
FNone Gequals Cthee . (x2) 
 
CMother so Ftender Gwho no man didst Cknow ; 
COn Carmel's Fchildren, Gthy favors Cbestow, 
FStar Gof the Csea . (x2) 
 
CStrong stem of FJesse, Gwho bore one bright Cflower ; 
CBe ever near Fus and Gguard us each Chour, 
Fwho Gserve there Chere . (x2) 
 
CPurest of Flilies Gthat flowers among Cthorns, 
CBring help to the Fpure heart Gthat in weekness Cturns, 
Fand Gtrusts in Cthee . (x2) 
 
CStrongest of Farmor, Gwe trust in thy Cmight : 
CUnder thy Fmantle, Ghard-pressed in the Cfight, 
Fwe Gcall to Cthee . (x2) 
 
COur way Funcertain, Gsurrounded by Cfoes, 
CUnfailing Fcounsel Gthou givest to Cthose 
Fwho Gturn to Cthee . (x2) 
 
CO gentle FMother, Gwho in Carmel Creigns, 
CShare with thy Fservants Gthat gladness you Cgained 
Fand Gnow Cenjoy . (x2) 
 
CHail, Gate of FHeaven Gwith glory now Ccrowned 
CBring us to Fsafety Gwhere thy Son is Cfound, 
Ftrue Gjoy to Csee . (x2) Amen . Alleluia . 
 
CHoa xinh núi FCát Minh ; GDây nho mộng sai Ctrái chín ; 
CVinh quang chốn Fthánh cung ; GSinh con nhưng lòng Ctrinh nguyên ; 
FMẹ trên Gnúi Thánh Chiển vinh ; Fchở Gche đoàn Ccon . 
 
CTrinh vương núi FCát Minh ; GNêu gương tình yêu Ctín thác ; 
CHay trong những Fkhó nguy ; GKiên trung tâm nguyện Cxin vâng ; 
FMẹ thương Guốn nắn Clòng tin ; FXóa Gtan hoài Cnghi . 

THẢO LUẬN
Thông tin bài hát

N/A St.Simon Stock CFG Nhạc Thánh Ca

Các bài hát có thể bị trùng

Flower of Carmel, tall vine blossom laden ; Splender of
N/A
Nhấn Enter để xem tất cả