Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Gợi ý chỉnh sửa

sửa tí :)
đã từ chối
memenaydarkqua chỉnh sửa trên Phiên bản Ngô Việt Thắng
3 tháng trước
 
Chú thích: Thêm mới Xóa bỏ

THẢO LUẬN
memenaydarkqua đã từ chối.

Lý do từ chối: Hệ thống tự động đóng sau 2 tuần.

Quản lý phiên bản 1