Tìm thấy 1 bài hát cho video nàyCon Gái

| 4/4 | Disco party Lấy tông, nốt: Con(sol)gái(la)nói(la)có(la)là(mi)không(sol).. Con [Am]gái nói có là [Em]không Con [Em]gái nói không là [Am]có Con [C]gái nói một là [Dm]hai Con [G7]gái nói hai là [...

Xem đầy đủ hợp âm...

Là con gái thật tuyệt guitar

Thích video này:

Bình luận